جراحی زیبایی بالا تنه – دکتر عظیمی نژادان

ازسوی دیگر، نمایشهای بیش از حد تلویزیونی بهمنزلۀ عاملی برای تشویق به بومیسازی جراحی زیبایی و درنظرگرفتن بیمار بهمنزلۀ متخصص و کارشناس عمل میکنند. تقاضای عمل زیبایی در غرب زیاد است؛ مانند کشیدن صورت، بزرگکردن پستانها و لیپوساکشن که عموماً بهمنزلۀ روشهای اختیاری اجرا میشوند. بایستی توجه کرد که صرفاً هزینه بالا و یا پایین عمل رینوپلاستی یا عمل های پلاستیک الزاماً نشان دهنده کیفیت کار نبوده و در انتخاب جراح فاکتورهای بسیار مهمتری وجود دارد که بایستی لحاظ شود. تقاضای عمل زیبایی تا حدودی بهعلت ایدهآلهایی است که ازطرف فرهنگ به انسانها تحمیل میشود و نیز بهدلیل زیبایی قراردادی است که توسط رسانهها تشویق میشود؛ این تقاضا برای زنان بهصورت فرمی لاغر و خوشترکیب و برای مردان بدنی باریک و عضلانی است؛ یعنی به آن صورت که در غرب ارزش دارد (Leve et al., 2011: 123). جذاببودن با داشتن درآمد بیشتر و موفقیت شغلی، ممکن است کالایی برای عرضه در سرمایهداری پیشرفته باشد (Jones, 2008: 51). کاترین حکیم، جامعهشناس بریتانیایی، با طرح مفهوم جدید سرمایۀ جنسی و بسط آن در همۀ شئونات و لایههای اجتماعی – از نهاد خانواده گرفته تا ساختارهای قدرتمند در جامعه – زاویۀ دید تازهای را در بررسی نقش مؤلفههای جنسی در جامعۀ امروز غربی مطرح میکند.

اما آن چه که مشخص است این است که جراحی ابدومینوپلاستی برای افراد با شرایط جراحی، تغییرات بسیار و بهبود کیفیت زندگی را به همراه خواهد داشت. این بیماری با نام پرولاپس نیز شناخته می شود.افتادگی رحم می تواند در اثر پارگی عضلات لگنی باشد.این بیماری دارای چهار درجه می باشد. این موضوع بر روابط شخصی و اجتماعی او نیز تاثیرگذار خواهد بود و احساس رضایت را در او تقویت میکند. تمرکز در این متد، در درجه اول بر روی نوک بینی فرد قرار دارد و در سایر قسمت ها، تغییر چندانی برای فرد به وجود نمی آید. آنها با استفاده از نظریههای گیدنز، بوردیو وگافمن و با شیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به نتایج زیر دست یافتند: میانگین مدیریت بدن بین زنان برابر با 62 درصد است که نشاندهندۀ میزان بالای توجه زنان به بدن در همۀ وجوه آن اعم از آرایشی و بهداشتی و مراقبت است؛ بین مصرف رسانهای و پذیرش اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی با مدیریت بدن رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد؛ رابطۀ معکوسی بین میزان دینداری و مدیریت بدن بین زنان وجود دارد. بله. معمولا پزشک با توجه به عکسهای شما یک سری فتوشاپ از صورتتان با بینی که ایجاد میشود، تهیه میکند.

باید به خاطر داشته باشید که عمل زیبایی می تواند ظاهر شما را و آنگونه که دیگران شما را می بینند تغییر دهد اما نمی تواند در احترام به نفس شما تغییری ایجاد کند. جراح در صورت لزوم برشهای دیگری را در چینهای طبیعی سوراخ بینی ایجاد میکند تا اندازه این سوراخها را تغییر دهد. این امر به علت بانداژ و بسته بودن اطراف بینی بوده و کاملا طبیعی است. جراحی زیبایی بهطور فزایندهای جذاب است و مقاومت در برابر آن مشکل است. از آن جایی که در این روش ساختار بینی تغییر کرده، این ساختار دیگر به وضعیت اولیه برنمی گردد و همه چیز در همین وضعیت حفظ می شود. این تورم ظرف 2 هفته آینده به تدریج خوب می شود. ویتامین C (اسید اسکوربیک) مصرف کنید که به خوب شدن کمک می کند. در خصوص دوره نقاهت این روش جراحی باید بگوییم، بیمار دو هفته بعد از جراحی قادر به انجام فعالیت های سبک خواهد بود و به مدت شش هفته باید از انجام فعالیت های شدید بدنی و ورزش خودداری کند. او معتقد است ترکیبی از این شش مؤلفه سرمایۀ جنسی زنان و مردان را تشکیل میدهد. از این رو مشکلات حین عمل و یا نرسیدن به نتیجه مد نظر فرد نیز برای او مورد بررسی قرار میگیرد.

زیرا ممکن است در صورت عمل در سنین پایین، بینی باز هم رشد کند؛ که در این صورت این رشد نتیجه عمل را دستخوش تغییر قرار خواهد داد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه عملهای زیبایی سبب افزایش اعتمادبهنفس زنان میشود، عوارضی چون وسواس زیبایی، مخاطرات جسمی، اختلال در زندگی روزمره و انزوای اجتماعی را در پی دارند. از طرفی مشکلاتی همچون بزرگ بودن بینی را میتوان با این روش تصحیح کرد. طی قرون متمادی همواره زیبایی ظاهری ستایش شده است؛ زیرا این تصور وجود داشته است که زیبایی ظاهر معرف و نشانة زیبایی باطن است (Metzner, 2012: 20). نانسی اِتکوف میگوید: علاقۀ ما به زیبایی در فطرت انسانی ما ریشه دارد(Peeters, 2011: 51). بخش عمدهای از زندگی روزمرۀ ما در تعامل چهرهبهچهره با افراد دیگر سپری میشود (Heyes, 2009: 74).در جامعۀ امروزی، همواره بر زیبایی و جذابیت فیزیکی بهمنزلۀ ویژگیهای مطلوب و پسندیده تأکید میشود (Heidarzadeh Hanzaee & Andervazh, 2012: 5390). همهساله مردم هزینۀ زیادی برای بهبود زیبایی خود با شیوههای موقتی مانند آرایشکردن یا شیوههای دائمی مانند جراحی اُرتودنسی صرف میکنند. به طور کلی کسانی که با ظاهر بینیشان مشکل داشته و یا دچار پولیپ در بینی هستند میتوانند از این روش بهره گیرند.