جراحی زیبایی بینی – مزایا، عوارض و هزینه رینوپلاستی – کلینیک هلیا

بایستی توجه کرد که صرفاً هزینه بالا و یا پایین عمل رینوپلاستی یا عمل های پلاستیک الزاماً نشان دهنده کیفیت کار نبوده و در انتخاب جراح فاکتورهای بسیار مهمتری وجود دارد که بایستی لحاظ شود. اما این روش برای افرادی که نیاز به تغییرات زیاد و روشهای گستردهتر رینوپلاستی هستند مناسب نیست. رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی به شیوههای مختلفی انجام میگیرد. اما در قسمت سوراخهای بینی پینهایی نرم قرار داده شده تا فرد بتواند به راحتی نفس بکشد. همچنین نوک بینی و حالت حفرههای آن تصحیح شده و مشکلات موجود رفع خواهند شد. با توجه به اینکه جراحی زیبایی بهمنزلۀ کنش تمایزبخش در دورۀ معاصر حالت افراطگونه به خود گرفته است و با فرض اینکه مؤلفههای سرمایههای فرهنگی در اختیار افراد ممکن است بهمنزلۀ عوامل اثرگذار بر رواج این عملها مطرح شوند، پژوهش حاضر براساس نظریههای فمنیستی و نظریۀ بوردیو انجام شده است. در حالت نیمه بیهوشی یا (IVSedation) داروهای تجویز شده توسط متخصص بیهوشی بیمار را خواب آلود کرده و بعد از تزریق موضعی داروی بیحسی روی بینی، بیمار درد نداشته و فقط احساس مبهمی از پروسه عمل خواهد داشت. این روش شامل تغییرات شکل در نوک بینی بدون تأثیر بر ساختار آن میگردد. علاوه بر این نوع عمل زیبایی بینی و وضعیت بینی بیمار ممکن است تغییراتی اندک در هزینه عمل ایجاد کند.

تغییر دادن شکل بینی به وضعیت دلخواه فرد، اعتماد به نفس او را به شکل واضحی افزایش خواهد داد. از آن جایی که بین حس بویایی و چشایی رابطه مستقیمی وجود دارد، در روزهای بعد از عمل ممکن است حس چشایی شما نیز مشکلاتی داشته باشد اما این وضعیت خیلی زود برطرف خواهد شد. با این وجود اگر چنین اتفاقی رخ نداد، عمل دوم می تواند آخرین ضعف های باقی مانده را برطرف کند. ولی اگر پزشک خود را با دقت انتخاب کنید احتمال این عوارض بسیار کم خواهد شد. انجام ورزشهای سنگین و فعالیتهایی که احتمال ضربه وجود دارد (مثل شیرجه و اسکی) ۴ تا ۶ ماه پس از عمل توصیه میشود. اگر ساختار بینی شما تغییر کند، این احتمال وجود دارد که از تاثیر بینی به روی صدا شما کاسته شود. اگر سیگاری هستید، حداقل یک هفته پیش و پس از عمل سیگار نکشید. پس از گذشت دو هفته بعد از جراحی بینی، شخص می تواند به کار های روزمره خود رسیدگی کند و در صورت امکان به محل کار خود باز گردد.

اگر به منظور بهبودی پس از عمل میخواهید مرخصی بگیرید باید بگوییم که یک هفته کافیست. به طور کلی جراحی بینی، تغییر محسوسی در صدای شما به وجود نمی آورد و اگر هم تغییری در کار باشد، آنقدر کوچک است که چندان به چشم نیاید. اما به طور کلی سه تا چهار روز بعد از عمل هم میتوانید به کار خود بازگردید. از این رو به طور تقریبی میتوان حدس زد که بینی پس از عمل به چه شکل خواهد شد. پس از آن فرد می تواند در صورت نیاز مدت کوتاهی را از تخت خود خارج شده و به پیاده روی سبک بپردازد. در روزهای بعد از عمل، خوردن سوپ مفیدترین وعده غذایی برای شما خواهد بود. ریسک و ها و حساسیت های مربوط به آن نیز پایین تر خواهند بود. با این حال نباید فراموش کرد که بدن شما به کالری نیاز دارد تا دوران بهبود را به خوبی سپری کند. تقاضای عمل زیبایی تا حدودی بهعلت ایدهآلهایی است که ازطرف فرهنگ به انسانها تحمیل میشود و نیز بهدلیل زیبایی قراردادی است که توسط رسانهها تشویق میشود؛ این تقاضا برای زنان بهصورت فرمی لاغر و خوشترکیب و برای مردان بدنی باریک و عضلانی است؛ یعنی به آن صورت که در غرب ارزش دارد (Leve et al., 2011: 123). جذاببودن با داشتن درآمد بیشتر و موفقیت شغلی، ممکن است کالایی برای عرضه در سرمایهداری پیشرفته باشد (Jones, 2008: 51). کاترین حکیم، جامعهشناس بریتانیایی، با طرح مفهوم جدید سرمایۀ جنسی و بسط آن در همۀ شئونات و لایههای اجتماعی – از نهاد خانواده گرفته تا ساختارهای قدرتمند در جامعه – زاویۀ دید تازهای را در بررسی نقش مؤلفههای جنسی در جامعۀ امروز غربی مطرح میکند.

در فهمی کلی بدن، فرهنگ و بیانی از موضوعهای اساسی درون یک فرهنگ و جامعه است؛ به عبارت دیگر، بدن انسان در هر زمانی قادر است درک عمیقتری از فرهنگ و جامعهای را ارائه دهد که در آن تجسم یافته است (آزادارمکی و چاوشیان، 1381: 58). کنترل بر بدن و توجه به ترکیب، تزیین و هیبت ظاهری و بیرونی آن ابزاری است که به جوانان بهویژه دختران این امکان را میبخشد تا روایت مشخصی از هویت شخصی را حفظ کنند وآن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند؛ بدین ترتیب فرهنگ بدن بیانکنندۀ اهمیت فزایندهای است که بدن بهمنزلۀ کانونی برای بازاندیشی فرد نسبت به خویش یافته است. ازسوی دیگر، نمایشهای بیش از حد تلویزیونی بهمنزلۀ عاملی برای تشویق به بومیسازی جراحی زیبایی و درنظرگرفتن بیمار بهمنزلۀ متخصص و کارشناس عمل میکنند. کوچک کردن سینه: هدف اصلی این جراحی بهبود شکل ظاهری بدن است، ولی در بسیاری از موارد سینههای بزرگ از نظر فیزیکی مشکلاتی را برای فرد به بار خواهند آورد.