2022) در مقالۀ «زیبایی قرضی؟

او مبادلة فرهنگی را با استفاده از مفهوم سرمایه تحلیل میکند و با بهرهگیری از ساختارگرایی و جامعهشناسی دانشی این کار را بهخوبی انجام میدهد. او درنهایت چنین استدلال کرده است که افزایش جراحی زیبایی در چین تضاد سنت و تجدد را در این کشور نشان میدهد. ازنظر او بدن به منزلۀ شکل خاصی از سرمایۀ فیزیکی دربردارندۀ منزلت اجتماعی و اشکال نمادین تمایز است. در برخی فرهنگها سرمایۀ جنسی و فرهنگی به شکل نزدیکی به هم تنیده شدهاند؛ برای مثال میتوان به معشوقههای یونان باستان وگیشاهای ژاپنی اشاره کرد. گلبهاری (1391) در پژوهش «بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مدیریت بدن» که بین زنان 20 تا 59 سال تهران انجام شده است، به این نتیجه رسید که بین میزان سرمایة فرهنگی زنان و مدیریت بدن آنان رابطة معنادار مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سرمایۀ فرهنگی زنان، میزان توجه آنان به مدیریت بدنشان بیشتر میشود؛ ولی بین تصور ذهنی از بدن زنان و میزان مدیریت بدنشان رابطة معنادار مشاهده نشده است. هیچ بعدی از بدن زنان هرگز همان طوری که هست، کاملاً مناسب تلقی نشده است (Bordo, 2009: 23)؛ درواقع، هیچ بخشی از بدن وجود ندارد که برای دستکاریها و دگردیسی جراحان زیبایی برای تولید گونة «زن کامل» قرن بیستی، دسترسیناپذیر نباشد (Honson & Tranter, 2015: 205). بیشتر پژوهشگران فمنیستی اخیر موضوعاتی فراتر از بیماران جراحیکرده را بررسی کردهاند.

به نظر میرسد هر دو مورد مذکور بر جوامع آسیایی تأثیر میگذارند و منابعی برای فشار اجتماعیاند که فرهنگ ظلم بر زنان را افزایش میدهند؛ در حالی که جراحی زیبایی موجب کاهش این فرهنگ میشود. در انتهای عمل داخل بینی شما تامپون تعبیه میگردد که روز بعد از عمل خارج خواهد شد زیر بینی شما گاز کوچکی قرار داده میشود تا خونابههای خارج شده از بینی را در ۲۴ ساعت اول به خود جذب کند شما میتوانید در صورتیکه گاز فوق بیش از حد خونی شود آن را با احتیاط عوض کنید. آنها با بهکارگیری رویکرد پدیدارشناسی تفسیری در حوزۀ زنان، تجربیات هفت زن را مطرح کردهاند که عمل زیبایی صورت انجام داده بودند. اگر در معاینات دوره ای پستان با توده ای برخورد کرده اید یا از قبل تشخیص فیبروآدنوم برای شما داده شده است؛ برای بررسی های دقیق تر و درمان این عارضه (در صورت نیاز) در اصفهان، میتوانید به دکتر سید محمد رضا حکیمیان، بورد جراحی و فلوشیپ جراحی پستان مراجعه نمایید. همچنین دربارۀ تأثیرات این تجربیات بر روند فزایندة هنجارسازی عملهای زیبایی و تعهدات نئولیبرالی مردسالاری برای ساخت یک بدن زنانه ازطریق شیوههای مجاز در جامعه بحث شده است.

بهعبارت دیگر، مدل توسعه یک کشور میتواند جهتگیری کلی افراد یک جامعه را رقم بزند و فیالمثل افراد را در یک رقابت بیپایان برای کسب موفقیت قرار دهد که در اینجا عمل جراحی زیبایی یکی از بارزترین نمونههای آن است. جراح بافت و پوست بینی را پس از تراش دادن ساختار زیری بینی و شکلدهی مناسب روی بینی میکشد و برشها را بخیه میزند. بیمار می تواند پس از گذشت چند روز مجددا فعالیت های روزمره معمول خود را از سر بگیرد.بخيه ها معمولا بين روز ٤ تا ٧ برداشته مي شود .در برخی از جراحی ها، مانند جراحی پلک بالا كه اغلب با بي حسي موضعي و بدون نياز به بستري انجام مي شود ، فرد بعد از گذشت چند روز، از نظر فیزیکی آمادگی های لازم را برای بازگشت به محل کار خود دارد. و شاید بهتر است سوال را اینطور مطرح کرد: خدمات زیبایی کاری تخصصی است و باید در انحصار متخصصان پوست باشد؟ در پاسخ به این سوال باید مطرح کرد که هزینه عمل های زیبایی زنان بسته به هر شخص متفاوت خواهد بود. دکتر سامی در سال ۱۳۸۱ با اخذ دانشنامه یا بورد تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فارغ التحصیل شدند و شاخه رینولوژی و پلاستیک صورت را برگزیدند .در حال حاضر ایشان یکی از بهترین های جراحی زیبایی می باشند و با انجام بیش از ۵۰۰۰ عمل جراحی زیبایی بینی موفق آماده خدمت رسانی می باشند.

جراحی های پلاستیک پستان به منظور بهبود زیبایی آن انجام می شود که می تواند اعتماد به نفس فرد را نیز افزایش دهد. در صورتی که چسب روی بینی شما شل شده بایستی به آرامی آن را از روی بینی برداشته و پوست را با الکل یا محلول بیودرم تمیز کنید. تا 2 هفته مرخصی از کار به شما توصیه می شود.پس از 24 ساعت، زخم ها را خشک نگه دارید مگر درمواقع تمیز کردن و پماد مالیدن. البته افرادی که از نتیجه کار صد در صد راضی نیستند، می توانند یک عمل جراحی دیگر را نیز برای بینی خود پشت سر بگذارند. برگشت به عقب و تکرار اشتباهات کشورهای تولیدکننده و صادرکننده عمده محصولات پوست و زیبایی، برای ایران که در این رابطه عمدتا مصرفکننده است، به هیچعنوان قابلتوجیه نیست. آزادارمکی و چاوشیان (1381) در پژوهش «بدن بهمثابۀ رسانۀ هویت» که در شهر تهران انجام شده است، نتیجه گرفتند که در طول فرایند امروزیشدن، هویت اجتماعی و سنتی بهسمت گسیختن از شالودههای ساختاری و تبدیلشدن به فرایندهای انعکاسی پیش میروند. درک هویت در جراحی زیبایی صورت آسیاییها»، مقالههای انجامشده دربارۀ جراحی زیبایی را بهصورت منسجم و مدون بررسی کردهاند. در بیماری خود زشت انگاری فرد از نظر ذهنی خیال میکند که از نظر ظاهری دارای مشکل است در حالی که نشانههای عینی خلاف آن را ثابت میکند.